Mardilat Tallinn 2022

November 1st, 2022

In Tallinn, Estland, wordt Sint Maarten gevierd op 11 november met een gewéldige beurs Mardilaat en wij zijn erbij!
In Tallinn, Estonia, Saint Martin’s Fair (Mardilat) is held and we will be there too! https://folkart.ee/en/events/st-martins-fair/

The making of the Mediterranean Stole

April 21st, 2020

In 2007 had ik grote plannen. Ik zou de Mediterranean shawl uit A Gathering of Lace van Maureen Egan Emlet wel even gaan breien. Maar met veel minder brei-ervaring dan nu en het doorzettingsvermogen een pak blanke vla was ik het na het rugpand en slechts één zijpandje al zat. Het was wél erg mooi aan het worden, dus het geheel werd dus netjes afgekant en bewaard voor wie weet wat. In een doosje, dat daarna verdween, tot het tijdens de Corona schoonmaak- en opruimwoede weer boven water kwam. Een pareltje dat het verdiende om afgemaakt te worden.

Het was niet niks, zelfs nu niet, want de rand van pakweg vijftig toeren met bijna 1600 steken per toer, op naalden 1,5 mm, dat is best een dingetje. Maar tijd zat nu en het was het beslist waard om afgemaakt te worden. Mocht ik ooit weer met plannen komen voor een project van deze omvang,…. houd me tegen! 

Details op Ravelry: https://www.ravelry.com/projects/CarlaM/mediterranean-lace

In 2007 I had big plans. I would knit the Mediterranean stole published in A Gathering of Lace and designed by Maureen Egan Emlet. But with much less knitting experience than now and the perseverance like a pack of custard, I was fed up after I made the back and only one side. It was becoming very beautiful, so the whole was neatly bind off and saved for who knows what. In a box, which then disappeared, until it surfaced during the Corona cleaning and tidying rage. A gem that deserved to be finished.

It was no small feat, even now, because the edge of roughly fifty rows with almost 1600 stitches per row, on needles 1.5 mm, is a big thing. But I have loads of time now and it was definitely worth it to finish it. If I ever make plans for a project as big as this one,… please stop me!

Details op Ravelry: https://www.ravelry.com/projects/CarlaM/mediterranean-lace

Hiiumaa Kindad

April 8th, 2020

Boeken openen je ogen voor de wereld die in de tijd van corona voor ons is gesloten. Het was natuurlijk balen dat mijn reis met mijn vrienden naar Estland moet worden uitgesteld, maar er komen betere tijden en ondertussen bestel ik maar wat mooie boeken om me aan te verlekkeren. Uitgeverij Saara maakt zich al jaren sterk voor het in stand houden en archiveren van handwerk en tradities in Estland, wat resulteerde in een indrukwekkende rij prachtige handwerkboeken, die over de hele wereld worden verkocht. De serie Estonian Knitting, waarvan over een poosje deel III uitkomt, wordt gezien als een standaardwerk in de breiwereld. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor Anu Pink, die met hulp van Sirje Juurikas ook Hiiumaa Kindad schreef.

Hiiumaa Kindad gaat exclusief over het traditionele breiwerk op het Estse eiland Hiiumaa. Het prachtig uitgegeven hardcover boek is gevuld met motieven en patronen van breiwerk van het eiland Hiimaa, ten westen van Estland. De wanten en handschoenen uit musea van het eiland werden bestudeerd en nauwgezet nagebreid om te worden omgezet in bruikbare patronen. Ook wordt er veel uitgelegd over de specifieke kenmerken van breiwerk uit dit deel van Estland, die vaak afwijkend zijn van dat wat ik elders in Estland heb gezien. Wanten met extra ruimte aan de zijkant in motieven die verschillen van de rest van de want, rode vilten bandjes aan de boord, franjes aan wijd uitstaande boorden en variaties op de schaapscheerdershaaksteek (Bosnisch haakwerk). Er is veel variatie in motieven, van klein naar iets groter, maar ook effen handschoenen en polswarmers met streepmotieven. Sommige motieven zie je ook elders in het Baltisch gebied, zoals kleine sterren, ruitjes en ruiten met kruisen erin. Ook de grappige vlieg uit het nabij gelegen Saaremaa ontbreekt niet.

Hoewel het boek in het Est is geschreven, is dat niet echt een probleem, want alle essentiële technieken zijn vergezeld van foto’s, de patronen zijn prima te gebruiken voor een gemiddelde breier en de foto’s, daar hoef je alleen maar van te genieten. En ach, inmiddels spreek ik weliswaar geen Ests, maar ik herken veel (handwerk)woorden en anders is er altijd nog Google Translate.

Books open your eyes to the world that is closed to us in the time of corona. It was of course disappointing that my trip with my friends to Estonia had to be postponed, but there will be better times and in the meantime I order some nice books to cheer me up. Saara Publisher House has been committed to preserving and archiving handicrafts and traditions in Estonia for years, resulting in an impressive row of beautiful craft books, which are sold all over the world. The series Estonian Knitting, from which part III will be released in future, is seen as a standard work in the knitting world. Anu Pink plays an important role in this process. She also wrote Hiiumaa Kindad with the help of Sirje Juurikas.

Hiiumaa Kindad is exclusively about traditional knitting on the Estonian island of Hiiumaa. The beautifully published hardcover book is filled with patterns and knitting patterns from the island of Hiimaa, west of Estonia. The mittens and gloves from the island’s museums were studied and painstakingly knitted to be converted into usable patterns. Much is also explained about the specific features of knitting from this part of Estonia, which is often different from what I have seen elsewhere in Estonia. Mittens with extra side space decorated with motifs that differ from the rest of the mitten, red felt straps on the hem, fringes on flaring cuffs and variations on the Bosnian crochet stitch. There is a lot of variation in motifs, from small to slightly larger, but also plain gloves and wrist warmers with stripe motifs. Some motifs can also be seen elsewhere in the Baltic region, such as small stars, diamonds and diamonds with crosses in the center. The funny fly from nearby Saaremaa is also present.

Although the book is written in Estonian, is is very usable, because all essential techniques are accompanied by photos, the patterns are great for an average knitter and the photos, well, you just have to enjoy them. And no, I don’t speak Estonian now, but I recognize many (craft) words and otherwise there is always Google Translate.

Bestel/order: de Afstap in Amsterdam

SamplerM

April 6th, 2020

Hoe het allemaal begon……
Op 17 juni 2006 kocht mijn man Jan voor mij op een antiekmarktje in Delft een prachtige oude katoenen stekenlap en een sokje voor mij.
De breiwerken zijn waarschijnlijk door een schoolmeisje of handwerkdocent gemaakt voor de handwerkles in het begin van de twintigste eeuw. De katoen is ijzersterk gebleken en alles is nog puntgaaf en schoon. De ragfijne ongebleekte katoen lijkt sprekend op de ongebleekte breikatoen van Durable die nog steeds te koop is in de handwerkwinkels en via het internet zijn de dunne naalden (1 of 1,25 mm) te bestellen.

Er stond in beide breisels een ingebreide initiaal of initialen, maar welke? Pas toen duidelijk was de deze op de stekenlap op z’n kop staat in verband met het muizentandje waarmee gestart werd en dat terug komt in de sok, werd duidelijk dat in beide breiwerkjes de letter M ingebreid is, vandaar de naam het project: ‘SamplerM’.

Geïntrigeerd door het knappe breiwerk ging ik aan de slag en probeerde ik alle 28 patroontjes van de stekenlap te reproduceren, een hele uitzoekerij! Geloof me, je wilt niet weten hoevaak ik stukjes uit heb moeten halen omdat het nét niet goed was. Hierbij kwam ik soms ook steekjes tegen waarvan ik eigenlijk wel wist dat ze fout zijn, of in ieder geval, minder mooi. Maar om de authenticiteit van de stekenlap te bewaren, zijn ook die steekjes zo goed mogelijk nagebreid.

Zo probeer ik het conserveren van breikunst uit het begin van de vorige eeuw te ondersteunen. Er is genoeg aan kennis en vaardigheden verloren gegaan in de loop der jaren. Dit alles deel ik met behulp van het internet graag met andere breiers, immers, zo blijven de fijne kneepjes van het oude handwerk bewaard. Van 2006 t/m begin 2020 was waren de patronen gratis beschikbaar via de Yahoo-groep SamplerM, maar nadat Yahoo de bestanden had verwijderd, heb ik alles samengevoegd tot één groot patroon dat voor enkele euros te verkrijgen is via de site van The Dutch Knitters of Ravelry.

Zelf heb ik bij mijn poging een exact gelijkende stekenlap te maken met het zelfde materiaal als voor het origineel is gebruikt, gebreid met het fijne Durable katoen nr 12, maar natuurlijk kan de stekenlap ook wat eigentijdser uitgevoerd worden in dikker garen. Of sla een brug tussen verleden en heden en gebruik een hip kleurtje!

De patronen van de SamplerM zijn verzameld in een PDF-boekje van 62 pagina’s dat je zelf uit kan printen. Het boekje is te koop via Ravelry of The Dutch Knitters.

How it all started……
On June 17, 2006 my husband Jan bought me a beautiful old cotton knitting sampler and a small sock for me at an antique market in Delft.
The knitwear was probably made by a schoolgirl or handicraft teacher for the handicraft lesson in the early twentieth century. The cotton has proven to be very strong and everything is still flawless and clean. The delicate, unbleached cotton resembles Durable’s unbleached knitting cotton, which is still available in handicraft shops, and the thin needles (1 or 1.25 mm) can be ordered via the internet.

There was a knitted initial or initials in both knits, but which one? Only when it was clear that the one on the stitch patch is upside down in connection with the mouse tooth that was started and that comes back into the sock, did it become clear that the letter M is knitted into both knitwear, hence the name I gave the project: “SamplerM”.

Intrigued by the handsome knitwear, I started to knit and tried to reproduce all 28 patterns of the stitches, which need quite some research! Believe me, you do not want to know how often I have had to rip pieces because it was just not right. Sometimes I came across stitches that I actually knew were wrong, or at least less beautiful. But in order to preserve the authenticity of the stitch, those stitches have also been replicated as well as possible.

In this way I try to support the preservation of knitting art from the beginning of the last century. So much knowledge and skills have been lost over the years. I like to share all this with the help of the internet with other knitters, after all, this is how the intricacies of the old handicraft are preserved. From 2006 until the beginning of 2020 the patterns were available for free via the Yahoo group SamplerM, but after Yahoo had deleted the files, I merged everything into one large pattern that can be obtained for a few euros via the site of The Dutch Knitters or Ravelry.

I myself, in my attempt to make an exactly similar stitch patch with the same material as was used for the original, knitted with the fine Durable cotton No. 12, but of course the stitch patch can also be made in a more contemporary way in thicker yarn. Or build a bridge between past and present and use a trendy tan!

The patterns of the SamplerM are collected in a 62-page PDF booklet that you can print yourself. The booklet is available through Ravelry or The Dutch Knitters.

New York – Vogue Knitting Live 10 year!

January 8th, 2020

Yeah! De komende twee weken breng ik door in de Big Apple New York! Vrijdag vertrek, eerst lekker cultuur happen en van de stad genieten, daarna arriveren een aantal breivrienden met wie ik Vogue Knitting Live (10 jarig jubileum) plus wat New Yorkse wolwinkels ga bezoeken.
Ja ja, ik zal proberen iedere dag mijn avonturen te posten op de social media (Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn) en daarna verslag doen op dit breiblog.

Yeah! I will spend the next two weeks in the Big Apple New York! I will leave Friday, first I will explore and enjoy the city, then a number of knitting friends will arrive with whom I will go to Vogue Knitting Live (10 year jubilee) plus visiting some New York wool stores. Yes yes, I will try to post something every day on the social media
Of course I will post my adventures on (Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn) and then report on this knitting blog.

Motten – moths

December 31st, 2019

Soorten motten

 • De bruine huismot komt veel voor in Nederland. Je kunt bruine huismotten herkennen aan hun bruine vleugels met zwarte stippen. De larven zijn beige van kleur en hebben een roodbruine kop. Ze eten zaden en graan, maar ook papier, wol, linnen, leder en dode insecten. Ze houden van warmte en komen het meest voor in de zomer. De motten verpulveren tot bruinig stof als je ze mept.
 • De kleermot heeft lichtbruine, zelfs bijna goudkleurige, vleugels. Ze kunnen één cm lang worden. De larven zijn wit en hebben een bruine kop. Kleermotten komen niet in de vrije natuur voor, maar wel in woningen. De  larven eten wol, katoen, linnen, zijde, haar, leer en veren. Van wol alleen kunnen ze niet leven. Synthetische stoffen eten ze niet. Het komt ook voor dat ze bij gebrek aan beter de voedselresten op kleding eten of zich op dode insecten storten. Kleermotten en hun larven komen vooral in de zomermaanden voor.

Hoe weet je of er motten in je huis aanwezig zijn?

 • Je ziet kleine gaatjes in je wollen, linnen of zijden kleding of in bont of opgezette dieren.
 • Je vindt kleine witte eitjes en witte larven in je kleding.
 • Je kleding is verkleurd of ruikt muf.
 • In je kast of op je kleding zie je allerlei dunne spinsels. Die zijn gemaakt door de larven die uit de kledingstukken zijn gekropen om te gaan verpoppen.
 • Er komen motten uit de kledingkast vliegen of je ziet ze tegen de achterwand zitten.

Hoe kan je motten weren of verdelgen?

 • Alle (tweedehands)kleding, garens, dekbedden en bont die je het huis inbrengt, gaat eerst een paar nachtjes de vriezer in om motten en eitjes te doden.
 • Vriest het ‘s nachts buiten? Doe dan alle wollen stoffen in plastic zakken of dozen een paar nachtjes of etmalen op het balkon of in de tuin.
 • Laat je kleding af en toe lekker luchten in het zonnetje, maar haal alles voor de avond weer naar binnen om te voorkomen dat er motten van buiten in belanden.
 • Motten kunnen een wasbeurt lager dan 48 graden C. overleven, dus was je kleding op hogere temperaturen als de stof daar tegen kan. Ook chemisch reinigen doodt motten en eitjes.
 • Motten houden van vieze kleding die naar zweet en huidvet ruikt. Was kleding regelmatig.
 • Aan het eind van het winterseizoen haal je alle wollen items uit de kast, goed uitschudden, kast een sopje geven, stofzuigen en zo nodig kleding gewassen er weer in.
 • Motten zijn gekker op oude huizen dan op nieuwbouw. Zorg dat je alle kieren en spleten dicht. Huizen in steden lijken meer last te hebben van motten, mogelijk omdat er dichter op elkaar wordt gebouwd. Hoge luchtvochtigheid, warmte en donkere ruimten trekken motten aan.
 • Bewaar je dierbare wollen items in afgesloten plastic boxen en/of afgesloten plastic zakken, bv ziplocks. Leg oude kranten onder en op de stapeltjes textiel. Prop de kledingkasten niet te vol.
 • Vouw truien en vesten zo dat het rugpand buiten komt, dan is de kans groter dat de mottengaatjes aan de achterkant komen als er toch een mot langs komt, dat is beter dan aan de voorkant.
 • Sluit alle verpakkingen van voedsel (meel, graan, zaden ed) goed af.
 • Goed stofzuigen (ook in de hoekjes en onder en in kasten!) verwijdert motten en motteneitjes.
 • Gebruik de haardroger op de warmste stand om kieren en andere lastige plaatsen te ontdoen van motten, larven en eitjes.
 • Plaats horren in de open ramen.
 • Bromvliegen en vliegen zijn een teken dat er mogelijk een mottenplaag op komst is. Kijk waar ze op af komen, ruim dat op en houdt de mottenstand daarna goed in de gaten.
 • Ten einde raad? Dan maar het hele huis goed sprayen met een spuitbus gif tegen vliegende insecten, bv Roxasect. Doe dat nèt voor je een dagje weg gaat of voor je op vakantie gaat.
 • Plaats mottenvallen (doosje met lijmlaag en geurstoffen die motten aantrekken), deze geven ook een beeld van het aantal motten dat er in huis woont. Of schaf een executielamp aan (lamp die motten aantrekt, waarna ze worden geëlektrocuteerd. Pas op met oude mottenballen, daar kunnen giftige stoffen inzitten die ongezond zijn voor mens en dier. Ook moderne mottenballen stinken flink!
 • En als het echt te bont wordt, schakel de ongediertebestrijding in!
 • Mottengaatjes kunnen vaak onzichtbaar (of zichtbaar als decoratie) worden gerepareerd. Of laat het doen door De Afstap in Amsterdam.
 • Er zijn veel geuren die motten weren:
  • Lavendel
  • Cederhout (na een jaar licht opschuren en extra cederhoutolie erop
  • Zeepjes met sterke geuren
  • Etherische oliën
  • Krantenpapier (motten hebben een hekel aan de geur van de inkt)
  • Laurierblaadjes
  • Kruidnagels

Types of moths

 • The brown house moth is common in the Netherlands. You can recognize brown house moths by their brown wings with black dots. The larvae are beige in color and have a red-brown head. They eat seeds and grain, but also paper, wool, linen, leather and dead insects. They love warmth and are most common in the summer. The moth pulverises into brownish dust when you slap them.
 • The moth has light brown, almost gold colored wings. They can become one cm long. The larvae are white and have a brown head. Clothes moths are not found in the wild, but in homes. The larvae eat wool, cotton, linen, silk, hair, leather and feathers. They cannot live on wool alone. They do not eat synthetic fabrics. It also happens that, in the absence of better food, they eat food residues on clothing or throw themselves on dead insects. Clothes moths and their larvae mainly occur in the summer months.

How do you know if there are moths in your house?

 • You see small holes in your woolen, linen or silk clothing or in fur or stuffed animals.
 • You will find small white eggs and white larvae in your clothing.
 • Your clothing is discolored or smells musty.
 • You can see all kinds of thin spins in your closet or on your clothes. They are made by the larvae that have crawled out of the garments to pupate.
 • Moths fly out of the wardrobe or you can see them sitting against the back wall.

What can you keep out moths / kill?

 • All (second-hand) clothes, yarns, comforters and fur that you bring into the house first go into the freezer for a few nights to kill moths and eggs.
 • Is it freezing outside at night? Then put all woolen fabrics in plastic bags or boxes for a few nights or days on the balcony or in the garden.
 • Let your clothes air in the sun every now and then, but bring everything back in for the evening to prevent moths from outside to get into your textiles.
 • Moths can survive a wash below 48 degrees C., so wash clothing at higher temperatures if the fabric can withstand it. Dry cleaning also kills moths and eggs.
 • Moths like dirty clothes that smell of sweat and skin fat. Wash clothing regularly.
 • At the end of the winter season you remove all woolen items from the cupboard, shake well, give the cupboard soapy water, vacuum clean and, if necessary, wash clothes again.
 • Moths are more font of old houses than on newly build houses. Make sure you close all cracks. Houses in cities seem to suffer more from moths, possibly because they are being built closer together. High humidity, warmth and dark spaces attract moths.
 • Keep your precious woolen items in sealed plastic boxes and / or sealed plastic bags, eg ziplocks. Place old newspapers under and on the stacks of textiles. Don’t stuff the wardrobes too full.
 • Fold sweaters and cardigans so that the back piece will be on the outside, then the chance is bigger that the moth holes will be at the back if a moth comes along, which you might prefere to having them at the front.
 • Seal all food packages (flour, grain, seeds, etc.) well.
 • Vacuum well (also in the corners and under and in cupboards!) This removed moths and moth eggs.
 • Use the hair dryer on the hottest setting to remove cracks, larvae and eggs from cracks and other awkward places.
 • Place screens in the open windows.
 • Bluebottles and flies are a sign that there may be a moth infestation. Look at what they are heading for, clean it up and then be aware of moths invastations.
 • Desperate? Then spray the whole house well with a spray of poison against flying insects, eg Roxasect. Do that just before you go away for a day or before you go on vacation.
 • Place moth traps (box with glue layer and fragrances that attract moths), these also give a picture of the number of moths living in the house. Or purchase an execution lamp (lamp that attracts moths, after which they are electrocuted. Be careful with old mothballs, because they can contain toxic substances that are unhealthy for humans and animals. Modern mothballs also smell bad!
 • And if it really gets too furry, call in pest control!
 • Moth holes can often be repaired invisible (or visible as decoration). Or let De Afstap in Amsterdam do it.
 • There are many scents that keep moths away:
  • Lavender
  • Cedar wood (lightly sand after a year and add extra cedar wood oil)
  • Soaps with strong scents
  • Essential oils
  • Newspaper (moths hate the smell of the ink)
  • Bay leaves
  • Cloves

Happy 2020!

December 21st, 2019

A month in Tallinn

December 9th, 2019
My Kihnu socks with Magic Motif ‘Kihnu’

Je zou toch eens zomaar de hele wintermaand november in Estland mogen zijn. Veel bijzonderder dan in de zomer, als toeristen de stad en het land overspoelen als ieder andere toeristische trekpleister. Ik prefereer de rust en het intiemere karakter van november. Ons heerlijk ruime appartement aan het Vabaduse Väljak (vrijheidsplein) op de 6e verdieping in het gebouw van de Kunstihoone (Kunstacademie) had een grandioos mooi uitzicht over de stad, kerktorens, de Russische kerk in de bovenstad, oeroude stadsmuren en -torens en zelfs de zee in de verte. De ideale uitvalsbasis voor mijn avonturen in Tallinn en uitstapjes naar Haapsalu, Helsinki en Tartu. En om de hoek van de opera, wat wil je nog meer?

It is pure bliss that we can spend the entire winter month November in Estonia. Much more special than in the summer, when tourists flood the city and the country like any other tourist attraction. I prefer the tranquility and more intimate nature of November. Our wonderfully spacious apartment on the Vabaduse Väljak (freedom square) on the 6th floor in the building of the Kunstihoone (Art Academy) had a magnificent view of the city, church towers, the Russian church in the upper city, ancient city walls and towers and even the sea in the distance. The ideal base for my adventures in Tallinn and trips to Haapsalu, Helsinki and Tartu. And around the corner from the opera, what more do you want?

Magic Motifs in Haapsalu lace

Na een rustige eerste week, waarin ik naar twee openingen van tentoonstellingen (tapijten van Mariann Kallas en The Weather Diaries), een kattenshow met Monika en een concert ging, startte Mardilaat. Dit is het feest van Sint Maarten, de naamheilige van mijn vader, dat onder meer wordt gevierd met een gezellige handwerkbeurs in de Saku Suurhall. Het was al mijn vijfde keer op de beurs, maar ik geniet er nog altijd volop van, alleen het leuke sfeertje en alle workshops al, en je koopt er altijd wel iets. Maar daarover later meer….
En we mochten ons sterretje bijdragen aan wereld’s grootste himmeli (strokunstwerk).Ook mochten Jan en ik aanwezig zijn bij de conferentie van de Noord-Europese handwerkorganisatie. Erg interessant en fijn om gelijkgestemde textielliefhebbers uit allerlei landen uit Noord-Europa te ontmoeten. Dank aan Liis en Liina van de Estonian Craft Union!

I had a quiet first week, I went to two openings of exhibitions (carpets from Mariann Kallas and The Weather Diaries ), a cat show with Monika and a concert. Then Mardilat started. This is the feast of Sint Maarten, the name saint of my father, which is celebrated with a cozy handicraft fair in the Saku Suurhall, among other events. It was already my fifth time at the fair, but I still enjoy it to the full, I love the nice atmosphere and all the workshops, and you always buy something. But I will tell about that later on,….
We were allowed to make some stars for world’s biggest himmeli (straw artwork). Jan and I were also allowed to be present at the conference of the Northern European handicraft organization. Very interesting and nice to meet like-minded textile lovers from all over Northern Europe. Thanks to Liis and Liina of the Estonian Craft Union!

Jan startte met het schilderen van een icoon, dit keer een heel bijzondere, want Sylvia Kristel, de beroemde Nederlandse actrice, wie kent haar niet,… werd afgebeeld als Maria Magdalena. In de afbeelding zijn meerdere Magische Motieven verborgen. Het schilderen van een icoon is vele uren werk, dus Jan werkt ook nu nog in de weekeinden door aan de icoon.

Jan started painting an icon, this time a very special one, because Sylvia Kristel , the famous Dutch actress, who doesn’t know her, … was depicted as Mary Magdalene . Several Magic Motifs are hidden in the image. Painting an icon is many hours of work, so Jan is still working on the icon on weekends.

Class Magic Motifs

Zelf mocht ik ook nog even aan de slag, bij de Estonian Craft Union gaf ik tijdens het 3D-festival een workshop over Magische Motieven voor een groep overenthousiaste leerlingen die nu ook allemaal verslaafd zijn aan de Motieven.

I was allowed to do something myself too, during the 3D festival organised by the Estonian Craft Union I gave a class on Magic Motifs for some very enthusiastic participants who are now also hooked on the Motifs.

Ik heb me gestort op het verbinden van mijn Magische Motieven met Estlandse breitechnieken. Zo verwerkte ik motieven in Roositud (borduurwerk in combinatie met breiwerk), Haapsalu kant en de traditionele sokken en kousen van Kihnu. Op dit moment is een deel van mijn werk nog onder embargo in verband met mogelijke latere publicatie, maar hier alvast een voorproefje.

I have focused on connecting my Magic Motifs with Estonian knitting techniques. For example, I processed motifs in Roositud (embroidery in combination with knitwear), Haapsalu lace and the traditional socks and stockings from Kihnu. At the moment, part of my work is still under embargo in connection with possible later publication, but you can find a preview here.

We gingen naar Helsinki en het ERM in Tartu (museumbezoek en onderzoek breiwerk), opera, concerten, tango, Alice in Wonderland, de Nationale Bibiotheek, Haapsalu, het Openlucht museum, stadsmuseum en het Designmuseum, we maakten sieraden bij goudsmid Allar en natuurlijk gingen we ook gezellig naar de kerstmarkt. In de opera spotte ik tig Haapsalu shawls en in het ERM zag ik het oudste stukje Estland’s breiwerk. Ik vierde met de breiers van het Lace Center (inclusief Linda Elgas!) in Haapsalu het 10-jarig jubileum en haakte een ster voor hun kerstboom. Mist, storm, zon en een pietsie sneeuw. Gerookte vis, Muhu brood, chocolade fudge, Vana Tallinn, warme kruidenwijn en veel taartjes, het is een wonder dat ik geen grammetje ben aangekomen. We hebben gewerkt en vooral enorm genoten van de Estlandse cultuur.
Ik heb superveel beleefd, ervaren en gedaan, maar uiteindelijk kan ik ook breien thuis op mijn eigen bank. Echter,… écht geïnspireerd raken, dat doe je door te reizen en ervaringen op te doen, ter plekke, waar je de rokerige Estlandse geuren ruikt, de cultuur ervaart en de mensen van het land ontmoet.

We went to Helsinki and the ERM in Tartu (visit to the museum and knitwear research), opera, concerts, tango, Alice in Wonderland, the National Library, Haapsalu, the Open Air museum, the city museum and the Design museum, we maked jewellery at the workshop of goldsmith Allar and of course also we enjoyed the Christmas market. In the opera I spotted so many beautiful Haapsalu shawls and in the ERM I saw the oldest piece of Estonian knitwear. I celebrated 10 years Lace Center with the knitters (including Linda Elgas!) in Haapsalu and contributed a crochet star for the Christmas tree. Mist, storm, sun and a little bit of snow. Smoked fish, Muhu bread, chocolate fudge, Vana Tallinn, glühwein and lots of pies, it is a miracle that I didnt gain any weight… We have worked and foremost enjoyed the Estonian culture.
I have done and experienced a lot, but in the end, I can also knit at home on my own couch. The power of being in a different culture and get new inspiration you do by traveling and gaining experiences, on the spot, where you can smell the smoky Estonian scents, experience the culture and meet the people of the country.

Tallinn in November

October 28th, 2019

In november woon en werk ik als Artist in Residence in Tallinn, Estland. Ik ga er onderzoeken hoe de principes van Magische Motieven toepasbaar zijn op allerlei traditionele Estlandse technieken. En natuurlijk genieten van de bijzondere Estlandse cultuur, ballet, concerten en opera’s, Muhu-brood, taartjes van Pierre, Vana Tallinn, Monika’s jammetjes en het gezelschap van mijn Estlandse vrienden.

In November will I live and work as Artist in Residence in Tallinn, Estonia. I will research how the principles of Magic Motifs can be applied to all kinds of traditional Estonian techniques. And of course enjoy the Estonian culture, ballet, concerts and operas, Muhu bread, cakes from Pierre, Vana Tallinn, Monika’s jam and the company of my Estonian friends.

Ik tref het, want in november is er de handwerkbeurs Mardilaat, een international breiconferentie, het 3D-event waar ik een presentatie en workshop mag geven en een kerstmarkt op het Raekoja-plein, waar ze de lekkerste glühwein met nootjes brouwen. Laat ik nu nèt om de hoek zitten… Jan komt nog een paar weken iconen schilderen, gezellig!

I am lucky, because in November there is the Mardilaat handicraft fair, an international knitting conference, the 3D event where I shall give a presentation and workshop and a Christmas market on Raekoja square, where they brew the tastiest mulled wine with nuts. Well, my apartment is very close to it… Jan will come for a few weeks to paint icons, nice!

Fair Isle Designs from Shetland Knitters Volume 2

October 1st, 2019

Een paar dagen geleden viel er een prachtig boek op mijn deurmat: Fair Isle Designs from Shetland Knitters Volume 2 van het Shetland Guild of Spinners, Knitters, Weavers and Dyers. Volume 1 was een groot succes, zodat velen met smart uitkeken naar het tweede deel. Ook dit keer weer tjokvol ontwerpen die het eigene van authentiek Shetland-breiwerk uitstralen, maar wel zijn aangepast aan de hedendaagse smaak, draagcomfort en breitechniek. Truien, sokken, mutsen, haarbanden, shawls, collen, een kussen en wanten. De wanten zijn ontworpen door Brita Hövenmark, de Zweedse dame die in de zomer vaak in het textielmuseum is te vinden. Ze is net als ik gek op Twijnend Breien.

In de inleiding van het boek ook een stukje over de geschiedenis van het breien in Shetland en een hoofdstuk met antwoorden van de ontwerpers op allerlei vragen. Kortom, complimenten aan de Shetlandse breiers en een aanwinst voor je breiboekenkast! Het boek is te bestellen bij de Shetland Times bookshop in Lerwick.

A few days ago a beautiful book fell on my doorstep: Fair Isle Designs from Shetland Knitters Volume 2 of the Shetland Guild of Spinners, Knitters, Weavers and Dyers . Volume 1 was a great success, so many were looking forward to the second part. Again full of designs that exude the authentic Shetland knitwear, but are adapted to contemporary taste, wearing comfort and knitting technology. Sweaters, socks, hats, hair bands, shawls, neck warmers, a pillow and mittens. The mittens were designed by Brita Hövenmark, the Swedish lady who can often be found in the textile museum in the summer. Just like me, she loves Twijnend Knitting.

In the introduction of the book also a piece about the history of knitting in Shetland and a chapter with answers from the designers to all kinds of questions. In short, compliments to the Shetland knitters and an asset to your knitting bookcase! The book can be ordered at the Shetland Times bookshop in Lerwick.

Haapsalu Estland Shawl Day 2019

August 15th, 2019

Anneke en ik vertrekken morgen voor een weekje Estland, waar ik in Haapsalu zal helpen met het jureren van de kantwedstrijd.
Volg onze belevenissen op Facebook, Instagram, Twitter of LinkedIn.

Anneke and I are leaving tomorrow for a week in Estonia, where I will be helping in judging the lace competition in Haapsalu.
Follow our experiences on Facebook, Instagram, Twitter or LinkedIn.

Wenen – Wien – Vienna!

July 25th, 2019

The epic journey Estonia/Latvia

May 17th, 2019

Er is weer iets bijzonders op mijn pad beland… de komende 3,5 week reis ik met vier Amerikaanse studenten en hun docent Callie door Estland en Letland voor hun trip onder de noemer “Earlham College EPIC Advantage: Baltic Knitting Traditions”. We gaan naar Kihnu, Haapsalu, Tallinn, Riga, Ludza en Rezekne in Latgale, Liepaja, Nica en Rucava enzovoort, waar ik workshops zal geven en volgen, we gaan breien, de Open Air Market bezoeken, lekkere Baltisch voedsel proeven, cultuur snuiven en de opera bezoeken. De laatste dagen breng ik met Titia en nog een paar breivriendinnen in Riga door om even bij te komen van de gevarieerde reis en het gezellig af te ronden.

Something special came my way … the coming 3.5 weeks I will travel with four American students and their teacher Callie through Estonia and Latvia
for the trip named “Earlham College EPIC Advantage: Baltic Knitting Traditions” . We go to Kihnu, Haapsalu, Tallinn, Riga, Ludza and Rezekne in Latgale, Liepaja, Nica and Rucava etc, where I will give and follow workshops, we will knit, visit the open air Market, eat tasty Baltic food, research the culture and visit the opera. The last days I will spend in Riga with Titia and a few knitting friends for some relaxed days in the city at the end of this intensive trip.

Knitwear and icons

February 12th, 2019
Laptop case – Magic Motif SCALLOWAY

Jan en ik hebben beslist niet stil gezeten tijdens ons verblijf in Shetland. De winter leent zich goed voor gezellig in de Booth werken, met name als in december de dagen erg kort zijn en de golven tegen het raam slaan tijdens een storm. We laten graag een deel van ons werk aan jullie zien…

Jan and I certainly did not spill any time during our stay in Shetland. The winter lends itself well to cozy work in the Booth, especially when the days are very short in December and the waves hit the windows during a storm. We would like to show part of our work to you …

Magic Motif UP HELLY AA
Magic Motif MIRRY DANCERS
Tams Magic Motifs CBM – CHRISTMAS – CARLA MEIJSEN
Icon Elya
Fayoum portret
Kruis - Cross
Kruis – Cross
Miniature icon
Miniature icon

Shetland – Up Helly Aa Lerwick

February 11th, 2019


Town hall Lerwick during Up Helly Aa 2019

De twee maanden in Shetland waren een onvergetelijke ervaring. In de laatste week hebben we genoten van Up Helly Aa in Lerwick. Pakweg 1000 Shetlanders in Viking-outfits of andere costumes trokken langs ons heen met brandende fakkels die daarna in de galley werden gegooid om deze ritueel te verbranden. We voelden de warmte, roken de geuren van brandende olie, hout en textiel en beleefde dankzij breivriendin Nancy die voor kaartjes voor de hal zorgde, een sensationeel leuke avond met onze lieve vrienden Nicky en Tony. Daarvoor had ik al een dansles genomen om de traditionele Schotse dansen in Shetlandse variant te leren dansen, dus de beentjes konden van de vloer.

Natuurlijk hebben Jan en ik niet alleen ons vermaakt met de vele feestelijke activiteiten in december en januari. Jan schilderde maar liefst vijf iconen en ik ontwierp een collectie breiwerk op basis van Magische Motieven en andere geheimtaal. Daarover in het volgende blog meer…

Bij het afscheid van de Booth en goeie vrienden pinkte ik een traantje weg. De laatste nacht verbleven we in het Sumburgh hotel zodat we wat minder vroeg op hoefden te staan. En tot onze grote verrassing kwamen Nicky, Tony, Wendy, Andrew en Kaylee Ann naar het hotel om afscheid te nemen. Een gezellige afsluiting van een geweldige periode in ons geliefde Shetland!

The two months in Shetland were an unforgettable experience. In the last week we enjoyed Up Helly Aa in Lerwick. About 1000 Shetlanders in Viking outfits or other costumes moved past us with burning torches that were then thrown into the galley to ritually burn it. We felt the warmth, experienced the smells of burning oil, wood and textile and experienced a sensational fun evening with our dear friends Nicky and Tony, thanks to knitting friend Nancy who got us tickets for the hall. Before that I had already taken a dance class to learn how to dance traditional Scottish dances in Shetland style, so we could dance too.

Of course, Jan and I have not only entertained us with the many festive activities in December and January. Jan painted no less than five icons and I designed a collection knitwear on the basis of Magical Motifs and other secret language. More about that in the next blog …

When I said goodbye to the Booth and said goodbye to good friends, I blinked away some tears. The last night we stayed in the Sumburgh hotel so we had to be a little less early. And to our surprise, Nicky, Tony, Wendy, Andrew and Kaylee Ann came to the hotel to say goodbye. A cosy ending to a great stay on our beloved Shetland!

January in Shetland

January 26th, 2019

Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

English: see below the Dutch text!

Ook in Shetland gaat het gewone alledaagse leven z’n gang in januari. Na al die feestdagen is dat ook best wel weer lekker. Maar die rust duurde niet lang, want Scalloway beet de spits af van de Up Helly Aa-feesten met het Fire Festival. Dit is eigenlijk de eerste Up Helly Aa van het seizoen. Ook hier een squad van Vikingen met een stoere jarl die de festiviteiten leidt. ‘s Ochtends werd de galley (boot) naar de waterkant gesleept waar je ‘m de hele dag kon bewonderen. Ik raakte aan de praat met een van de bootbouwers en mocht zelfs even in hun klushok kijken waar de galleys worden gebouwd. Aan alle wanden hingen de borden van de vorige jaren. Op z’n bord wordt gemeld wie er dit keer jarl (hoofd Viking) is, de naam van de galley en welke Scalloway’ers er afgelopen jaar over de schreef zijn gegaan, krijgen een standje. Ze gebruiken een eenvoudig codetaal om een extra boodschap in de tekst te verstoppen, wat ik als schrijver van Magische Motieven natuurlijk weer erg interessant vindt. Moeilijk te lezen is het niet, de rode tekst vormt de tweede boodschap. Eind van de middag was ik er bij toeval bij in de Cornerstone (café op de hoek van de straat waar ik woon) toen de guizers er aten, dronken en zich optutten voor de optocht. Prachtige momenten, want dan heb je echt leuke gesprekken met de guizers en de jarl en kan je met ze op de foto. Voor mij waren dit de mooiste momenten van de dag. Na de parade door een pikdonker Scalloway werd de boot recht voor mijn neus onder luid gejuich verbrand. Maar daarna begon het feest… ik had een kaartje bemachtigd voor de Public Hall hier vlakbij de Booth in het centrummetje van Scalloway. Wat een ervaring,… carnaval is er niets bij. Meisjes dragen er minirokjes die meer op brede riemen lijken en bij sommige vroeg ik met af of ze vergeten waren hun rokje aan te doen. Wilde Schotse dansen, optredens tussen de schuifdeuren en een aparte ruimte met lekkere hapjes, zoveel als je maar op kon. Rond middernacht vond ik het welletjes en vertrok lekker naar mijn bedje in de Booth.

En verder, het is hier heerlijk. Het tempo en de dynamiek van het leven staan hier op een laag pitje. Het doet iets met je. Vooral als je hier langere tijd bent, kruipt dit relaxtere tempo onder je huid en ervaar je hoe het leven hier wordt geleid. Een echte levenservaring voor mij. Je kijkt ‘s ochtends eerst wat voor weer het wordt voor je je plan voor de dag maakt. Storm, sneeuw, gladheid, of een zalig zonnetje, alle weersomstandigheden wisselen hier snel, dus je kan je plan ook nog bijstellen in de loop van de dag. Mijn huisje is gezellig, warm en heeft een grandioos mooi uitzicht over de baai en de oceaan. Op 10 minuten lopen van de Booth kan je heerlijk wandelen langs de oceaan. De groep ponies die daar vrij rondlopen zijn blij met bezoek en laten zich knuffelen. De zeehond laat zich iedere dag wel een paar keer zien en de meeuwen jagen op zeesterren bij eb. Het stadje is rustig, maar comfortabel en je kan er verse vis kopen die dagvers van de boten komt. Ik probeer dus van alles, soms vis waarvan ik de naam niet eens ken, maar alles wordt heerlijk als ik het bak in wat olijfolie, peper en zout. Zelfs scallops (Sint Jacobsschelpen) zijn zalig met een tipje aioli, ze zijn mijn favoriete fast food geworden. Iedere donderdag brei ik mee met de breigroep in het Scalloway museum. Vooral dat ga ik missen als ik weer thuis ben, dat weet ik nu al. Je verstaat de echte Shetlanders de helft van de tijd niet, maar het accent is zo leuk om aan te horen, en wie samen breit, breit een band.

Nog een weekje te gaan. Zondag komt Jan weer aan voor de grande finale, Up Helly Aa in Lerwick. Breivriendin Nancy heeft voor ons kaartjes te pakken gekregen voor één van de hallen en mij instructies gegeven over wat ik kan verwachten. Hier komt het op neer: er is eten in overvloed, zorg voor een feestelijke outfit, mogelijk moet je ook nog even de handen uit de mouwen steken en alcohol neem je zelf mee, want het is een school, dus geen bar. De dag ervoor staat Lerwick al op z’n kop en de dag erna slaapt iedereen uit na een nachtje doortrekken tot 8 uur ‘s ochtends. Een officiële Lerwickse feestdag, vrijwel alles is dicht en er rijden zelfs geen bussen. Shetlanders, het is beslist een leuk, gemoedelijk volkje, die in zijn voor een feestje om de winter door te komen en met een werkelijk geweldig gevoel voor humor. En voor iemand die uit een veel drukkere wereld komt, is het heerlijk om te ervaren hoe klein nieuws groot nieuws kan zijn in een kleinschaliger samenleving. Wie heeft de Humpty Dumpty teapot gezien die verleden week uit een huis in Sumburgh werd gestolen?

Also in Shetland one switches to normal everyday life in January. After all those festivities, that was nice too. But that peace did not last long, because Scalloway opened the Up Helly Aa season with the Fire Festival. This is actually the first Up Helly Aa of the season. It also has a squad of Vikings with a tough jarl that leads the festivities. In the morning the galley was towed to the waterfront where you could admire it all day. I got chatting with one of the boat builders and even had the opportunity to see where the galleys were built in their boat building. The plates from the previous years hung on all walls. On a plate is reported who is jarl (head Viking) this time, the name of the galley and which Scalloway inhabitants have been misbehaving last year. They use a simple code language to hide an extra message in the text, which of course I find very interesting as the author of Magic Motifs. It is not difficult to read, the red text is the second message. At the end of the afternoon I was by chance in the Cornerstone (cafe on the corner at the end of the street where I live) when the guizers ate, drank and dollied up for the parade. Wonderful moments, because then you have really nice conversations with the guizers and the jarl and you can have your picture with them taken. The best moments of the day for me. The parade started and the galley was burned in the water of the ocean right before my eyes. But then the party started,… I got a ticket for the Public Hall near the Booth in the center of Scalloway. What an experience, … a big carnival. Girls wearing mini skirts that look more like broad belts and I wondered if some of them had forgotten to put on their skirts. Wild Scottish dances, silly performances and a separate room with tasty snacks, as much as you could eat. I stayed until around midnight, but then left for my bed in the Booth.

And after all this celebrations, it still is wonderful here. The pace and dynamics of life are at a low level here. It changes you in some way. Especially if you are here for a longer time, this more relaxed pace creeps under your skin and you experience how life is led here. A real life experience for me. In the morning you first see what kind of weather it becomes before you make your plan for the day. Storm, snow, slippery, or a blissful sun, all weather conditions change quickly here, so you can also adjust your plan during the course of the day. My little house is cozy, warm and has a beautiful view over the bay and the ocean. On only 10 minutes walk from my house you can walk along the shore. A group of Shetland ponies lives there in the wild, but they love company and even a cuddle. The seal is seen a few times every day and the seagulls hunt for starfish at low tide. The town is quiet, but comfortable and you can buy fresh fish that comes straight from the boats. So I try everything, sometimes fish of which I do not even know the name, but everything becomes delicious when I just fry it in olive oil, pepper and salt. Even scallops are delicious with a bit of aioli, they have become my favorite fast food. Every Thursday I join the knitting group in the Scalloway museum. I will miss that especially when I am back home, I already know that. You do not understand the real Shetlanders half the time, but the accent is so nice to hear, and who knits together, knits a band.

Another week to go. On Sunday Jan arrives again for the grand finale, Up Helly Aa in Lerwick. Knitting friend Nancy got hold of tickets for one of the halls and gave me instructions on what to expect. Here it comes down to: there is food in abundance, wear a festive outfit, you may also have to roll up your sleeves to help with the chores and bring your ow alcohol, because it is a school, so there is no bar. The day before, Lerwick is already turned upside down and the next day everyone is asleep as the party goes on till 8 AM next morning. An official Lerwick holiday, pretty much everything is closed and there are not even buses. Shetland’ ers, it is certainly a nice, friendly population, who are in for a party to get through the winter and with a really great sense of humor. And for someone who comes from a much busier world, it is wonderful to experience how small news can be big news in a small-scale society. Who has seen the Humpty Dumpty teapot that was stolen from a house in Sumburgh last week?