Breidagen 2015 Rijswijk

logo-breidag

De Stitch ‘n Bitch-dag 2006 was om nóóit te vergeten. Dat jaar hielp ik op vrijwillige basis Janet Vermist met het organiseren van de allereeerste Stitch ‘n Bitch-dag in Nederland. Ik breide, na 12 jaar ICT, weer een paar jaar, maar vond de vernieuwingen in de breiwereld bijzonder en wilde graag mijn steentje bijdragen aan het verbinden van al die min of meer eenzame breiers in breiland. Want dan pas wordt breien echt leuk, samen met anderen die je passie delen!

IMG_0223

Zoals toen wordt het nooit meer, maar dat is eigen aan ‘de eerste keer’. De sfeer van de Van Nelle-fabriek met de allerlangste breitafel in Nederland was onovertrefbaar. Alles was nieuw, spannend en bijzonder. Alice Starmore was er om les te geven, er was van alles te koop en zoveel te doen. In 2007 organiseerden we de tweede keer een landelijke breidag en ook die werd een doorslaand succes. Toen een paar jaar niets,… tot Janet de draad oppakte en een paar jaar geleden weer begon met het organiseren van de Brei- en Haakdagen, altijd op geinige lokaties, van kerken tot stationshallen, en nu in de Broodfabriek in Rijswijk met als klaslokalen grote opblaasbare ruimtes. Tot nog toe ben ik er iedere keer bij geweest, in het najaar in Zwolle zelfs om mijn boek Lekker Warm! te introduceren. En nu, vrijdag 20 en zaterdag 21 maart ben ik door Janet uitgenodigd als hoofdgast. Reken maar dat ik daar trots op ben!

hoofdgast11

Ik geef workshops tijdens de Breidagen, in een prachtig opblaasbaar lokaal, maar vond dat ik ook nog iets extra’s moest doen als hoofdgast. Dat doe ik in de vorm van het opzetten van een tentoonstelling over twijnend breien en een twijnend breicafé. Vrijdag zijn de gastvrouwen mijn Stitch ‘n Bitch-vriendin Anneloes en de Belgische testbreiers Annie, Denise en Dominique. Zaterdag komt testbreier Elsbeth en een delegatie uit Zeeland, te weten Janny, Jeannine, Liset en Nöella als gastvrouwen. Het is wisselend hoe lang ze met twijnend breien bezig zijn, maar één ding is zeker, ze zijn er superenthousiast over en laten graag zien hoe het moet en wat je ermee kan. Mijn lieve man Jan helpt mij met het opzetten van de tentoonstelling van mijn twijnend breiwerk, waaronder veel authentieke voorbeelden uit Lekker Warm!.

template papieren band versie6.indd

Wil je serieuzer aan de slag met twijnend breien? Dat kan, want in een workshop van 2,5 uur laat ik je in een hoog tempo kennis maken met deze techniek. Hierna weet je wat het inhoudt, wat je ermee kan en kun je twijnend opzetten, twijnend recht en averecht breien en mogelijk zelfs meer, bijvoorbeeld een paar mooie decoratieve steken. Dan moeten we wél flink aanpoten hoor, maar voor wie mij en mijn lesstijl kent, ik haal graag alles uit een les wat er in zit!

hbbamsterdamvoorjaar2013

Ook geef ik een workshop over mijn populaire cursus Het Betere Breiwerk. In 2,5 uur laat ik je alle hoeken van mijn opblaasbare lokaal zien. Mijn workshops zijn niet voor watjes ;-). Ik ga je duidelijk maken waarom je mijn cursus mogelijk nodig hebt, wat je er leert en hoe je je bestaande breitechnieken kan verbeteren van ‘amateuristisch zelfgemaakt’ naar ‘professioneel handgemaakt’. Je breit een onooglijk proefje, maar wel eentje dat wémelt van de leerpuntjes, want niet het resultaat, maar ontdekken wat er allemaal kan en hoe je nieuwe technieken kan toepassen in je projecten, telt.

De_Broodfabriek_Thumb_4300_94539AM

Voor beide workshops zijn nog plaatsen beschikbaar. Prijs 25 euro, als je zeker wilt zijn van een plaats kan je jezelf vooraf intekenen op www.breidag.nl en, indien er nog plaatsen beschikbaar zijn, op de Breidagen zelf.

CTAbreidag

Stitch ‘n Bitch Day 2006 is never ever to be forgotten. That year I helped Janet Vermist voluntarily to organize the very first Stitch ‘n Bitch Day in the Netherlands. I had taken up knitting only  for a few years, after working in IT for 12 years, but loved the innovations in the knitting world and wanted to do my part to connect all these more or less solitary knitters knitting in the knitting world. Because sharing your passion with other knitters, that is what makes it really fun!

But as it is often the case, that ‘the first time’ will always stay in your mind. The atmosphere of the Van Nelle factory with the longest knitting table in the Netherlands was unbeatable. Everything was new, exciting and special. Alice Starmore was there to teach, there was so much for sale and so much to do. In 2007 we organized the second time a Stitch ‘n Bitch Day and also was a great success. Then for a few years nothing happened,… until Janet started again organizing the Brei- en Haakdagen (Knitting and Crochet Days), always on funny locations, like churches or train stations and now in the Broodfabriek (old break backery/factory) in Rijswijk with inflatable classrooms. So far I have always attended, also last autumn in Zwolle when I introduced my book So Warm! there. And now, Friday 20 and Saturday, 21 March, I was invited by Janet as the main guest. You bet I’m proud of that!

I give workshops during the Days, in a beautiful inflatable classroom, but found that I still had to do something extra as main guest. I do this in the form of setting up an exhibition on twined knitting and a twined knitting café. Fridays the hostesses are my Stitch ‘n Bitch friend Anneloes and the Belgian test knitters Annie, Denise and Dominique. Saturday comes testbreier Elsbeth and a delegation from Zeeland, namely Janny, Jeannine, Liset and Noëlla will be the hosts. It varies how long they are doing twined knitting, but one thing is for sure, they are very enthousiastic about it and like to show you how it is done and what you can do with it. My dear husband Jan helps me to set up the exhibition of my twined knitting, including many authentic examples from So Warm!.

Would you like to get more seriously started with twined knitting? That’s possible, because in a workshop of 2.5 hours I let you meet at a high rate with this technique. After that you know what it is, what it can do with it and you can do a twined cast on, straight and purled twined knitting and possibly even more, such as some beautiful decorative stitches. Yes, we really have to hurry up, but who knows me and my teaching style, I like to get the most out of a each class!

I also give a workshop about my popular course Het Betere Breiwerk (Advanced Knitting). In 2.5 hours I’ll teach you as much as possible in my inflatable classroom. My workshops are not for the faint hearted ;-). I’m going to explain why you may need my course, what you will learn and how you can improve your existing knitting techniques from ‘homemade’ ‘to ‘professionally handmade’. You will knit a small ugly sampler, but one that is stuffed with the things your learned, because not the result, but to discover what you can do and how you can apply new techniques in your projects, counts.

Both workshops still have places available. Price 25 euros, to be sure of a place you can subscribe in advance on www.breidag.nl and if places are still available on the Breidagen itself.

Leave a Reply