Darn! Men with Yarn

March 29th, 2016

clubgeluk

Door mijn schoonzusjes wordt weinig gebreid, maar ze hebben wel een neus voor geinige breispullen. Voor mijn verjaardag werd ik verrast met een verjaarskalender met bijna blote mannen in gebreide en gehaakte boxers. Alle rekwisieten zijn ook gebreid, van de koekoeksklok tot de het slagersmes.

De kalender is gemaakt door Club Geluk, ook bekend van hun gebreide hammen.

Although they don’t knit a lot, my sisters do have a talent to find funny knitting stuff for me. For my birthday I was surprised with a birthday calendar with nearly naked men in knitted and crocheted boxers shorts. All props are knitted, from the cuckoo clock to the butcher’s knife.

The calendar has been created by Club Geluk, also known by their knitted hams.

Korsnäströjan

March 22nd, 2016

korsnas

Jaren geleden kwamen de dames Liivi Soova, Marketta Luutonen and Kerstin Andersson Åhlin van de Craft Union van Scandinavië en de Baltische Staten naar Amsterdam om daar wat cultuur op te snuiven. We hadden een geweldige dag met een bezoek aan het Tassenmuseum, het Tulpenmuseum en de Afstap. Als dank voor de rondleiding door het hart van Amsterdam gaf de Finse Marketta Luutonen mij een Fins/Engels boek over de traditionele Finse Korsnäs-truien dat zij in 2003 schreef met Anna-Marija Bäckman en Gunnar Bäckman. Intrigerende haak- en breitechnieken in rood, groen en gele tinten met basiskleur wolwit geven deze truien hun specifieke Finse karakter. Gelukkig staan er in het boek ook wat kleinere projecten als polswarmers en wanten, om er een beetje in te komen voor je begint aan een hele trui of vest. In deze video kan je een aantal prachtige voorbeelden zien.

Years ago, the ladies Liivi Soova, Marketta Luutonen and Kerstin Andersson Åhlin of the Craft Union of Scandinavia and the Baltic States to Amsterdam to soak up some culture. We had a great day with a visit to the Tassenmuseum (Museum of Bags), the Tulip Museum and the Afstap. To thank us for the tour through the heart of Amsterdam the Finnish Marketta Luutonen gave me a Finnish/English book on the traditional Finnish Korsnäs sweaters which she wrote with Anna-Maria Bäckman Gunnar Bäckman in 2003. Intriguing crochet and knitting techniques in red, green and yellow tones on a off-white base color give the sweater their specific Finnish character. Fortunately there are in the book also smaller projects such as wrist warmers and mittens, to practise a bit before embarking on a long sweater or cardigan. In this video you can see some wonderful examples.

A History of Hand Knitting – part III

March 11th, 2016
 DSC_5137  DSC_5150  DSC_5148
 esch1  fragment1  DSC_4847_01
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

In het Brabants Museum in Den Bosch worden de fragmenten bewaard. Of wat er van over is. De conservator had ze voor me klaar gelegd in een speciale ruimte waar ik ze mocht onderzoeken en fotografen. Een aantal kleine frutjes donker gekleurd textiel lagen in een piepschuim bakje op me te wachten. Ze waren op dat moment al zo in ontbinding dat er spontaan kleine schilfertjes afvielen. Aanraken durfde ik ze amper, zo kwetsbaar. Maar met mijn sterkste leesbril en de neus er boven op, kon ik het toch goed zien. V-vormige structuren gaven de indruk van rechte breisteken. Dát, en het feit dat er twee breinaaldachtige staafjes zijn gevonden in de buurt, zou bewijs genoeg zijn geweest om dit als breiwerk te betitelen. Maar ik heb mijn serieuze twijfels.

De onderzoekers die rond 1966 de fragmentjes onderzochten, trokken wel conclusies, die werden vastgelegd in het boek van Van den Hurk: The Tumuli from the Roman Period of Esch, Province of North, gepubliceerd in 1973. Het zou om breien gaan, maar ze sloten niet uit dat het eigenlijk kantklossen was.

Echter, het gebruik van deze techniek past niet in de tijd. In deze streken in Nederland zijn zo vroeg geen andere vondsten gedaan, waarvan onomstotelijk vast staat dat ze zijn gemaakt met de breitechniek. De breinaaldjes die ook in het graf werden gevonden, kunnen goed onderdeel van iets anders zijn geweest. Maar vooral het feit dat je bij het grootste fragment kan zien dat het in het rond is gemaakt in de vorm van een slakkenhuis, is naar mijn mening een aanwijzing dat dit geen breiwerk maar waarschijnlijk een vorm van naaldbinding zal zijn. Ik neem aan dat de historici die destijds de fragmenten hebben onderzocht, zelf geen breier waren. Dat is jammer, want wie de techniek echt goed beheerst, kan beter inschatten wat logische en praktische conclusies zijn.

Echt helemaal zeker zullen we het waarschijnlijk nooit weten, want de fragmentjes zijn te ver heen voor echt goed onderzoek en de conclusies van degenen die ze destijds hebben onderzocht toen ze in betere conditie waren, spreken elkaar tegen en hun conclusies zijn in mijn ogen niet logisch. Zullen we dan met z’n allen maar gewoon lekker doorbreien aan de geschiedenis van het breien en er onze eigen steekjes aan bijdragen?

The Brabants Museum in Den Bosch in the south of the Netherlands, the fragments are kept. Or what’s left of it. The curator had brought them for me in to special room where I could investigate them and make photos. A number of small pieces dark colored textiles were waiting in a styrofoam tray for me. They were so decomposed that spontaneous small flakes fell off at times. I barely dared to touch them, as they were so vulnerable. But with my strongest reading glasses and as close as possible, I could see it quite well. V-shaped structures gave the impression of stockinette knitting. That, and the fact that there are two needle-like rods are found nearby, would have formed enough evidence to qualify it as knitting. But I have serious doubts.

The researchers who examined the fragments around 1966, drew conclusions that were recorded in the book by Van den Hurk: The Tumuli from the Roman Period or Esch, Province of North, published in 1973. According to them it could be knitting, but they did not shut out that it was bobbin work.

However, the use of this technique was not in use in this period of time. In these areas in the Netherlands no other discoveries were made as early as the second century that were certainly made with the knitting technique. The knitting needles, that were found also in the grave, may well have been part of something else. But especially the fact that you can see it is made in the round in the shape of a snails house, is in my opinion, an indication that this is not knitting but is likely to be a form of nalbinding. I suppose the historians who have examined the fragments themselves were not knitters. That is unfortunate, because who really master the art of knitting may better assess what are logical and practical conclusions.

Really quite sure we will probably never know because the fragments are too far gone for thorough research and the conclusions of those who have studied them in when they were in better condition are contradictory or illogical in my eyes. Well, maybe it is better to leave it all together and continue knitting, thereby creating the next part and making our own contributions of the history of knitting ?

A History of Hand Knitting – part II

March 4th, 2016
 rutt3  text book2  text book1
Klik op afbeelding voor vergroting – Click to enlarge images

Algemeen wordt aangenomen dat de techniek breien voor het eerst voorkomt in de late middeleeuwen. In de 11de eeuw werden er wel al sokken (mét hiel!) gemaakt in Egypte, die leken op breiwerk, maar met naaldbinding waren vervaardigd . In de 13de eeuw werd er breiwerk gemaakt in Estonia, maar daar had Rutt waarschijnlijk geen weet van. Vroegere vondsten worden vaak verward met naaldbinding, sprang, weven, haken of knooptechnieken, maar zijn in de regel niet gebreid. Immers, de essentie van breien is dat er een lusje door een lusje wordt gehaald. Ook taalkundig is er veel verwarring, omdat het woord ‘knit’ of verbasteringen hiervan vaak verkeerd werd gebruikt of geïnterpreteerd.

Maar op pagina 28 van Rutt’s boek The History of Hand Knitting staat iets zeer opmerkelijks. Al in de 2de eeuw zou er in namelijk in Esch bij Den Bosch in het graf van een vrouw breiwerk zijn gevonden. Zelf heeft hij de fragmentjes nooit onder ogen gehad, maar ze zijn er (deels) nog wel! En ik heb ze met eigen ogen aanschouwd…

It is generally assumed that the technique of knitting was practised since the late Middle Ages. In the 11th century there were already socks (with heel!) made in Egypt, that seem to be knitted, but in fact were made with nalbindung. And in the 13th century knitted fabric was made in Estonia, but Rutt was probably not aware of this. Earlier discoveries are often confused with nalbinding, sprang, weaving, crocheting and knotting techniques, but are not really knitted. After all, the essence of knitting is that a loop is passed through a loop. Also linguistically, there is much confusion, since the word “knit” or variations of this word is frequently used wrong or misinterpreted.

But on page 28 of Rutt’s book The History of Hand Knitting we find something very remarkable. As early as the 2nd century knitted fabric would have been found in Esch near Den Bosch in the tomb of a woman. Rutt himself has never had seen the fragments, but they are still (partly) there! And I have seen with my own eyes…